Regulamin

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.nazdrooowie.pl, zwanym dalej sklepem.
 2. Sklep internetowy NaZdrooowie.pl prowadzony jest przez fundację:
  Fundacja Ucz Się Zdrooowia
  ul. Focha 19/21
  42-200 Częstochowa
  biuro@fusz.pl,

  Telefon: 730-880-484
  NIP: 5732930161
  REGON: 520294230
  KRS: 0000929430

  zwaną dalej Sprzedawcą.
 1. Poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, o którym mowa w ust. 1, Klient (Kupujący) potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, który akceptuje.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2
Warunki użytkowania

 1. Klientem (Kupującym) w sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w sklepie.
 2. Produktem jest dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W ramach sklepu, Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi polegającej na możliwości zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (Usługa Elektroniczna) w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożonego Zamówienia za pomocą odpowiedniego formularza w sklepie internetowy lub też bezpośrednio telefonicznie / mailowo.
 5. Informacje zawarte w serwisie http://www.nazdrooowie.pl/ stanowią zaproszenie do złożenia przez potencjalnego Klienta oferty zakupu towarów widocznych na stronie internetowej sklepu. Oznaczenie towarów, jak i ich ceny, w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą, gdy Kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji ze wskazaniem ceny Produktu oraz przewidywanego terminu dostawy Produktu do Kupującego.

§3
Reklamacje

 1. Kupujący będący osobą prowadzącą działalność gospodarczą traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu jeżeli nie zbadał rzeczy przy jej odbiorze i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebraniu towaru.
 2. Wobec Kupującego będącego Konsumentem, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną (rękojmia) określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane po otrzymaniu drogą mailową szczegółowego opisu niezgodności towaru z umową wraz z dokumentacją fotograficzną zgłaszanej wady.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4
Płatności

 1. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar przelewem na konto lub wybrać formę płatności PayU. Towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.
  1. przelew tradycyjny na nr konta bankowego: 55 1600 1462 1806 5946 1000 0001,
  2. płatność w systemie PayU.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Fundacja Ucz Się Zdrooowia, ul. Focha 19/21, 42-200 Częstochowa, mail: biuro@fusz.pl, telefon: 730-880-484, NIP: 5732930161, REGON: 520294230, KRS: 0000929430, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą sklepu internetowego.
 2. Kupujący, przed złożeniem Zamówienia, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w celu realizacji Zamówienia. Kupujący wyraża tym samym zgodę, że jego dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sprzedawcy (Administratora).

§6
Procedura składania zamówień

 1. Kupujący wybiera interesujące go produkty i dodaje je do koszyka poprzez przycisk „dodaj do koszyka”
 2. Kupujący przechodzi do realizacji zamówienia poprzez przycisk „Zrealizuj zamówienie”
 3. Po poprawnym wypełnieniu formularza kupujący wybiera sposób dostawy a następnie opłaca zamówienie.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty email potwierdzenie złożenia Zamówienia.
 5. Zamówienia złożone w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Produktach zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.), w granicach dozwolonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu.
 3. Sprzedawca, wykonuje swoje prawa i obowiązki z należytą starannością, odpowiednią od zawodowego charakteru prowadzonej działalności, nie ponosząc odpowiedzialności za:
 1. Przerwy w korzystaniu z usług Sklepu zaistniałe z przyczyn technologicznych (a zwłaszcza: konserwacja systemu lub wymiana sprzętu komputerowego) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. Usuwanie lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez osoby trzecie lub Kupującego.
 3. Bezprawne ingerencje osób trzecich w procedurę składania Zamówienia.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01. kwietnia 2022 r.
Shopping Cart